مجله هنر و معماری، دومین دوسالانه ملی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران را با همکاری شرکت برناکوشش برگزار می کند.