4 شهريور 1396

مصرف انرژی در ایران، چهار برابر متوسط جهانی

درحال حاضر میزان مصرف انرژی در کشور ما 4 برابر متوسط جهانی است که بخشی از آن به دلیل استاندارد نبودن وسایل الکتریکی است.

ادامه مطلب 
27 تير 1396

استانداردهای مربوط به دوشاخه و پریز در سطح جهانی

در سفرهای خارجی، تنها تفاوت واحد پولی و زبان مشکلساز نیست، بلکه باید درباره تفاوت دو شاخه و پریزها نیز بدانید.

ادامه مطلب